Bajra

Hybrid Paddy
Hybrid Paddy
Improved Paddy
Improved Paddy
Hybrid Basmati
Hybrid Basmati
Research Basmati
Research Basmati

KRISHNA (KSBH-99)

MURALI (KSBH-66)

NAGA (KSBH-33)